KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów służy do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w uproszczonej formie, tzn. w systemie księgowości pojedynczej. System księgowości polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży, zakupów towarów lub materiałów oraz wydatków, zapisywanych pojedynczo w księdze po dokonaniu transakcji.

Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR) reguluje Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. Nr 90 poz. 416 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 i Dz. U. z 2000 roku Nr 104, poz.1104).
Ta forma rozliczeń księgowych zgodnie z przepisami przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki. Więcej…


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podatek w tej formie płaci się od osiągniętego przychodu, ale bez możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Skorzystać z tej metody opodatkowania może tylko ograniczona grupa podatników. Tego podatku nie mogą opłacać np. przedsiębiorcy prowadzący aptekę, lombard lub kantor, prowadzący spółkę wspólnie z małżonkiem, wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym czy wykonujący wolne zawody. W formie ryczałtu nie może rozliczać się osoba, która była lub jest zatrudniona na umowę o pracę, a zamierza prowadzić własną firmę i wykonywać w jej ramach na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy takie same czynności, jakie w ostatnich dwóch latach podatkowych wykonywała w ramach stosunku pracy.

 Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz.930 z późn. zm.). Więcej…


Księgi handlowe

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.
Księgi handlowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U nr 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm) przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki. Więcej…


Kadry, Płace, ZUS

Zakres podstawowy usługi:

 • przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez klienta,
 • sporządzania i składania w imieniu klienta deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom,
 • sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania zasiłków z ZUS,
 • sporządzanie ewidencji przychodów pracowników i zleceniobiorców oraz kart zasiłkowych,
 • sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • wystawianie rocznych raportów dla osób ubezpieczonych (RMUA),

Zakres usług dodatkowych:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów,
 • przygotowywanie standardowych umów o prace z pracownikami,
 • przygotowywanie umów cywilno-prawnych wraz z rachunkami,
 • wystawianie w imieniu klienta zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej refundacji PFRON,
 • inne czynności uzgodnione z klientem


Zarządzanie płatnościami

Często okazuje się, że mimo zysku widniejącego w księgach konto firmy świeci pustkami. Z problemem nieterminowych płatności najlepiej mierzyć się nie czekając na kryzys. Nasi pracownicy zatroszczą się o Państwa płynność finansową na bieżąco analizując stan płatności przychodzących i wychodzących, przygotowując przelewy oraz wyjaśniając z Państwa kontrahentami ewentualne kwestie sporne. Nadzorujemy również procesy windykacji należności. Więcej…


Usługi asysty prawnej

Firmy, które mają możliwość korzystania z usług prawnika nawet w drobnych sprawach mają przewagę na rynku. Są lepiej zabezpieczone, mają mocniejszą pozycję negocjacyjną, a korespondencja prowadzona poprzez prawników często jest bardziej skuteczna od tej prowadzonej bezpośrednio. Dzięki współpracy z kancelariami prawnymi oferujemy swoim klientom asystę prawną pozwalającą na uzyskanie tych efektów bez konieczności podpisywania osobnych umów oraz ponoszenia dodatkowych kosztów – usługa ta oferowana jest w ramach pakietów na obsługę księgową. Więcej…